top of page

Pārmaiņu veidi

lapa1.png

Pārmaiņas organizācijā var būt dažādas. Attēlā vizualizēta pārmaiņu klasifikācija (pēc Hodges, 2019), un tekstā aprakstīti pārmaiņu veidi. Katram veidam var būt atšķirīga vadības un komunikācijas pieeja, jo atšķiras pārmaiņu mērķis.

Būtiskas

Liela mēroga pārmaiņas, kas ietekmē visu organizāciju. Palielinot darbinieku iesaisti, iedrošina tos apsvērt lietas, kas organizācijas struktūrā ir mazsvarīgas, vai tieši otrādi – ļoti būtiskas. Būtisku pārmaiņu plānošanai piemēroti būs Ostervaldera un Kotera pārmaiņu vadīšanas modeļi. 

Pakāpeniskas

Nelieli uzlabojumi, kas tiek veikti ikdienas darba režīmā. Viens no piemēriem ir kvalitātes vadības sistēmu ieviešana. Pakāpenisku pārmaiņu plānošanai piemēroti būs Ostervaldera un Bridges pārmaiņu vadīšanas modeļi. 

Attīstības

Veidotas, lai paaugstinātu organizācijas konkurētspēju, neveicot nozīmīgas izmaiņas struktūras vai procesu pārveidē. Attīstības pārmaiņu plānošanai piemērots būs Ostervaldera pārmaiņu vadīšanas modelis. 

Neplānotās 

Parādās pie problēmu, draudu vai izaicinājumu risināšanas, ko atklāj organizācija. Efektivitāte var tikt nosacīti mērīta, novērtējot, vai problēma ir atrisināta. Neplānotu pārmaiņu vadīšanai var noderēt kāds no krīzes vadīšanas ieteikumiem.

Transformējošās

Ietver organizācijas vīzijas, vērtību, principu, procesu, darbības virzienu, struktūru, produktu un pakalpojumu pārdefinēšanu. Transformējošo pārmaiņu plānošanai iesakām pielietot Kotera vai transformācijas vadīšanas modeļus. 

Procesu un sistēmu

Pārmaiņas darba, informācijas plūsmas, resursu izvietošana, produktu sistēmas ir veidotas ar mērķi optimizēt to, kā organizācija rada un notur vērtību.

 

Cilvēku rīcības un kultūras 

Aktivitātes veidotas, lai ietekmētu vērtības, normas, lomas, līderības stilus, lai formētu organizācijas kultūra, kura savienojas ar misiju, vīziju un stratēģiju. Cilvēku rīcības un kultūras pārmaiņu plānošanai iesakām pielietot Kotera vai transformācijas vadīšanas modeļus.

Strukturālās

Pārmaiņas organizācijas hierarhijā. Mainās autoritāšu hierarhija un raksturojums, piemēram, veidojas jaunas struktūrvienības vai iekšējās grupas. Strukturālo pārmaiņu plānošanai piemēroti būs Ostervaldera un Bridges pārmaiņu vadīšanas modeļi.

Apvienošana/pārņemšana (Mergers&Acquisitions)

Divu vai vairāku organizāciju integrācija, kas iepriekš pastāvēja ar atšķirīgām kultūrām, sistēmām, vērtībām un darba praksi. Apvienošanas/pārņemšanas pārmaiņu plānošanai piemēroti būs transformāciju vadīšanas un Bridges pārmaiņu vadīšanas modeļi.

 Atdalīšana

Jaunu līderības kapacitātes, procesu un kompetenču veidošana ar mērķi nodrošināt, ka divas vai vairākas biznesa vienības, kas līdz šim strādāja kā viena, turpmāk to, var darīt neatkarīgi. Tas var būt stratēģiskās plānošanas vai transformējošo pārmaiņu rezultāts. Atdalīšanas pārmaiņu plānošanai piemēroti būs Ostervaldera un Bridges pārmaiņu vadīšanas modeļi.

Darba vietu samazināšana

Ietver darba vietu skaita samazināšanu, lai paaugstinātu organizācijas darbības efektivitāti. Darba vietu samazināšanas pārmaiņu plānošanai piemērots būs Bridges pārmaiņu vadīšanas modelis. 

 

Pārcelšanās

Pārmaiņu vadīšana koncentrējas uz to, lai  nodrošinātu organizācijas darbības nepārtrauktību un neietekmētu sadarbību ar iekšējiem un ārējiem klientiem. Pārcelšanās pārmaiņu plānošanai piemērots būs Bridges pārmaiņu vadīšanas modelis.

Precīza pārmaiņu veida definēšana būtiski atvieglo pārmaiņu ieviešanas un komunikācijas plāna sagatavošanu, palīdz saglabāt fokusu un ļauj atspēkot cilvēku apgalvojumu, ka “pie mums viss visu laiku mainās.”

 

 

Kādas pārmaiņas tu gatavojies ieviest savā organizācijā?

bottom of page