top of page

Digitālā transformācija un pārmaiņu vadīšana Latvijā (2. daļa)

Lilita Beķere (SIA “Numeri”, Valdes locekle), Jānis Gredzens (SIA “Spring Valley” Valdes loceklis)Pamatojoties uz Statista.com 2020. gada pētījuma datiem pasaulē (skat. 1. attēlu), organizācijām pasaulē kā svarīgākie organizāciju darbības uzlabošanas aspekti ir darba efektivitātes celšana 62%, kam seko esošo biznesa procesu transformācija 56%, klientu pieredzes uzlabošana 55% un kiberdrošības uzlabošana 55%. Šie visi uzskaitītie aspekti īsā laikā ir kļuvuši svarīgi arī Latvijā.


 1. att. Svarīgākie organizāciju darbības uzlabošanas aspekti. *

Nepārtrauktās apkārtējās vides pārmaiņas, karš Ukrainā un energoresursu sadārdzināšanās neļauj vairs organizāciju vadītājiem atslābt un strādāt ierastajā ritmā.


Ar ko jāsāk, lai digitālā transformācija uzņēmumā noritētu pēc iespējas veiksmīgāk? - jāizstrādā digitālās transformācijas stratēģija, veicot sekojošus soļus*:


 1. Ir jāveic esošās situācijas apzināšana un jāizstrādā tehnoloģiju stratēģija. Investīcijas tehnoloģijās ir jāplāno tāpat, kā tiek plānoti citi procesi biznesā. Kādai konkrētai tehnoloģijai un kādām investīcijām būs jāpiešķir prioritāte, lai izpildītu uzņēmuma ilgtermiņa plānus? Kā tas laika gaitā ietekmēs uzņēmuma darbību?

 2. Ir jāidentificē tehnoloģiju vajadzības un jāpārbauda uzņēmuma gatavība. Uzņēmuma kopējā tehnoloģiju stratēģija būs jāsadala komponentēs, vai nu pēc biznesa procesiem (ražošana, pakalpojumu sniegšana u.tml.) vai pēc kādas identificējamas funkcionalitātes (piemēram, ražošana, pārdošana, iepirkumi, cilvēkresursi un tml.)

 3. Jāveic rūpīga izmaksu un ieguvumu analīze un ieguldījumu novērtējums. Ir ļoti svarīgi apzināties, kādas tehnoloģijas ir nepieciešamas uzņēmuma stratēģijas īstenošanai. Ir jāveic izmaksu tehnoloģiju investīcijās un ieguvumu analīze, vienlaikus apzinoties arī alternatīvās izmaksas.

 4. Jāizpēta dažādas finansēšanas stratēģijas. Vai uzņēmums investēs savu nopelnīto, vai izmantos aizņemto kapitālu, vai meklēs valsts atbalstu. Iespējas ir dažādas.

 5. Jānosaka projekta īstenošanas grafiks un uzraudzība. Kad ir izveidots projekta īstenošanas grafiks un budžets, ir svarīgi plānoto īstenot, tāpēc uzņēmumam jādefinē skaidri atskaites punkti. Tas ļauj projektu vieglāk vadīt un labāk pārvaldīt risku.

 6. Jādefinē Tavs, kā vadītāja (vai vadības komandas) nākotnes redzējums.

 7. Jāiesaista projekta komandā formālie un neformālie līderi.

 8. Jānodefinē nākotnes organizācijas kultūra un jaunās vērtības.

 9. Jāapzina un jāpiesaista projektam nepieciešamie organizācijas resursi un jomas eksperti/profesionāļi.

 10. Jāizvēlas pareizā (organizācijas vajadzībām visatbilstošākā) tehnoloģija.

 11. Stratēģijas ieviešanas process ir jāmēra un jāpielāgo situācijai.


Jebkura ieguldījuma tehnoloģiju jomā veiksmīga īstenošana būs ļoti atkarīga no tā, vai uzņēmums saņems pareizo atbalstu visā projekta īstenošanas gaitā. Viens no svarīgākajiem prasmju kopumiem, kuri uzņēmumiem būs jāattīsta tuvāko gadu laikā, būs pārmaiņu vadību jomā, jo pārmaiņas notiek un notiks vēl intensīvāk. Tās kļūst par mūsu ikdienas realitāti. Tikai pateicoties personāla līdzdalībai un vadības atbalstam, uzņēmumu attīstības ceļš būs daudz drošāks un vieglāk vadāms.


Kad esošā situācija apzināta un stratēģija definēta, tad varam doties pie nākamā posma, digitālās transformācijas ieviešanas uzņēmumā. Šajā pārmaiņu ieviešanas posmā ļoti svarīga loma ir uzņēmuma vadītāju un darbinieku sadarbībai un savstarpējai komunikācijai.


Lai izdodas!


*Izmantoti materiāli no IFAC.org

Comments


bottom of page