top of page

Organizācijas kultūra un pārmaiņas

Jānis Gredzens

Pārmaiņu un personālvadības konsultants


Kādā populārā latviešu filmā viens kārtīgs latviešu vīrs reiz izteicās, ka kultūra sākas no mazmājiņas… un viņam nevar nepiekrist. Organizācijas kultūras tēmā sīkumu nav un katra detaļa ir svarīga.


Jebkurš jaunienācējs organizācijā visspilgtāk organizācijas kultūras iezīmes redz savā pirmajā darba dienā. Top redzams kāda organizācijā ir patiesā lietu kārtība un nevis tā, kas aprakstīta mājas lapā vai darba iekšējās kārtības noteikumos. Reizēm šī atšķirība starp definēto un faktisko kultūru vai organizācijas vērtībām ir lielāka, citreiz mazāka, bet pēc maniem novērojumiem, atšķirības ir vienmēr.


Kāpēc tā? Domāju, ka mūsdienu organizācijā liela ietekme uz organizācijas kultūru ir dažādām

pārmaiņu iniciatīvām un projektiem, it sevišķi, ja tās notiek organizācijas vadības līmenī. Organizācijas augstākās vadība nomaiņa, organizatoriskās izmaiņas, darbības procesu pilnveidošana un efektivizācija vai arī dažādu digitalizācijas projektu ieviešana, mainīs visu organizācijas darbinieku darba ikdienu, un mainīsies arī organizācijas kultūra. Jautājums būs tikai par šo pārmaiņu ātrumu un dziļumu.


2023. gada Pārmaiņu vadības indeksa dati parādīja, ka Latvijas organizācijas kultūras jautājumiem

diemžēl nepievērš pietiekami daudz uzmanības, lai šos jautājumu iekļautu arī organizācijas pārmaiņu projektu plānošanā un organizēšanā.


Pārmaiņu vadības indeksa dati rāda, ka tikai viena trešdaļa no lielajām organizācijām izvēloties veidu, kā pārliecināt un iesaistīt darbiniekus pārmaiņu projektos un plānot pārmaiņu ieviešanas pasākumu kopumu, ņem vērā organizācijas kultūras ietekmi uz plānotajām pārmaiņām.


Faktori, kas nosaka pārmaiņu izdošanos vai nē, un katrs no tiem ir saistīts ar organizācijas kultūru, ir

sekojoši:
1. Radi darbiniekiem saistošu nākotnes redzējumu


Skaidrs un saistošs redzējums par vēlamo organizācijas nākotnes stāvokli pēc pārmaiņām uzrunā

vienmēr. Savukārt, kādas pārmaiņu iniciatīvas, kā piemēram jaunas IT sistēmas ieviešanas uzsākšana

organizācijā, paziņojot un parādot plānoto ieviešanas plānu bez uzskatāmiem un skaidriem

ieguvumiem, jau sākumā radīs palielinātas bažas darbiniekos. Šobrīd viens no bažu radītajiem

organizācijās ir mākslīgais intelekts, liekot darbiniekiem būt bažīgiem par savu darbu organizācijā un

tā ietekmi uz organizācijas kultūru.


Pārmaiņu vadības indekss parāda, ka 87% respondentu pilnībā vai daļēji piekrīt, ka saprot kāpēc

pārmaiņas notiek, taču par konkrētiem pārmaiņu ieguvumiem sev ir pilnībā pārliecināti tikai 27%.

Organizācijas vadītājiem ir jāspēj mazināt šīs bažas, ilustrējot, kā mākslīgā intelekta ienākšana,

procesu digitalizācija vai citas pārmaiņas nāks par labu gan organizācijai, gan tās darbiniekiem,

iedvesmojot viņus strādāt kopēja redzējuma virzienā.


2. Veicini divvirzienu komunikāciju


Pārmaiņu laikā svarīgi ir komunicēt atklāti gan par labajām lietām, gan iespējamiem riskiem un

izmaiņām darba ikdienā pēc pārmaiņu ieviešanas. Atklātības līmenis pārmaiņu laikā gan ir tieši

saistīts un atkarīgs no organizācijas kultūras, jo vadītājiem vienmēr būs jāsaskaras ar dilemmu, ko

darbiniekiem teikt, ko solīt un par ko labāk paklusēt. Arī darbinieku uzrunāšana un jautāšana par

ierosinājumiem un jauninājumiem nevar tikt uzsākta pārmaiņu norises laikā, jo tas ir jādara jau

domājot un plānojot tās. Ja ikdienā šāda komunikācija netiek nodrošināta, tad tā nebūs dabiska

vadītāju uzvedība un var tikt uztverta ar jaunām bažām. Ir jāorganizē biežas tikšanās, lai veicinātu

darbinieku izpratni un iesaisti. Ir jāieklausās darbinieku idejās un ar uzskatāmiem piemēriem

jāparāda, ka viņu balsis ir sadzirdētas un integrētas pārmaiņu aktivitātēs.


Pārmaiņu vadības indeksa 2023. gada dati apliecināja, ka mērķtiecīgas komunikācijas aktivitātes ar

darbiniekiem par pārmaiņām organizācijā plāno un tām gatavojas tikai 12% no organizācijām. Šie

dati tikai vēlreiz apliecina komunikācijas augsto svarīguma pakāpi pārmaiņu projektos organizācijā.


3. Nodrošini prasmju attīstības iespējas


Pārmaiņu projektos noteikti ir jāiekļauj mācību un attīstības aktivitātes, lai atbalstītu esošos

darbiniekus ar nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, lai viņi veiksmīgāk pielāgotos pārmaiņām.

Organizācijās, kurās investīcijas darbinieku attīstībā ir organizācijas kultūras sastāvdaļa, un tās notiek plānveidīgi un mērķtiecīgi, pārmaiņu norises procesi notiek veiksmīgāk un pretestība no darbinieku puses ir mazāka. Savukārt organizācijās, kurās pārmaiņas notiek bez šāda atbalsta, to ieviešana ir lēnāka un vadītājiem daudz vairāk ir jācīnās ar darbinieku nevēlēšanos tās pieņemt. Pārmaiņas atbalstošas mācību un attīstības aktivitātes pilnvaro darbiniekus un vairo viņu pārliecību par sevi un spēju darboties ar jaunu problēmu risināšanu.


Indeksa dati par 2023. gadu prasmju attīstības jomā iepriecina, jo nepietiekamu atbalstu no

organizācijas puses savu prasmju attīstītības jomā pārmaiņu laikā izjūt tikai 16% respondentu.

Savukārt 43% indeksa dalībnieku uzsver to, ka pārmaiņas ir devušas iespējas apgūt ko jaunu.

Attīstības iespēju piedāvājumā ir vērojams progress salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem pirms Covid

ēras. Konkurencē par labākajiem darbiniekiem attīstības iespējas organizācijā, un it sevišķi pārmaiņu

laikā, ir labs motivators ikvienam darbiniekam un organizācijas to ir pamanījušas un novērtējušas.


4. Ieinteresē ar vadītāja piemēru


Organizāciju labāka prakse apliecina, ka visos pārmaiņu posmos tieši vadītājiem ir izšķiroša nozīme,

lai pārmaiņu laikā darbinieki justos iesaistīti un tas ir tieši saistīts ar organizācijas kultūras un

vērtībām. Viņiem būtu jābūt par paraugu savā uzvedībā un attieksmē, rādot un apliecinot savu

apņemšanos un gatavību pārmaiņām un mudinot citus sekot viņu paraugam. Ļoti būtiska ir tieši

pirmā līmeņa vadītāju līderība pārmaiņu ieviešanā, jo viņi savā ikdienas darbībā ir tiešā saskarē ar

saviem padotajiem.


Darbiniekiem, pamanot atšķirības kāda vadītāja uzvedībā starp vārdiem un darbiem vai iešanu pret

organizācijas vērtībām, motivācija pārmaiņu ieviešanā pazūd un strauji palielinās pretestība tām, kā

rezultātā ir gadījumi, kad šādi pārmaiņu projekti paliek nepabeigti vai ieviesti tikai daļēji.


Pārmaiņu indeksa dati apstiprina, ka 57% vidējā līmeņa vadītājiem, uz kuriem turas organizācijas

kodols, lai veiksmīgi vadītu pārmaiņas un komunicētu ar darbiniekiem šīs kompetences pietrūkst.


5. Veido atbalstošu darba vidi


Pārmaiņu un organizācijas kultūras kontekstā ir svarīgi ilgtermiņā veidot atbalstošu un iekļaujošu

darba vidi, kur darbiniekiem jūtas komfortabli, un var paust savas domas un rūpes pietiekoši atklāti.

Ar dažādām formālām un reizēm arī neformālām aktivitātēm organizācijām ir jāveicina komandas

darbs un sadarbība, lai arī pārmaiņu laikā šī kopības sajūta veicinātu vienotības sajūtu un pārliecību

par plānoto pārmaiņu mērķi un ieguvumiem no tām. Strādājot ar dažādām organizācijām esmu

saskāries, ka viena no attīstības vajadzībām vai arī svarīgākajām organizācijas vērtībām šobrīd ir

kļuvusi sadarbība. Sadarbība kā organizācijas vērtība ir saistoša un atbalstoša darbiniekiem gan

ikdienas darbā, gan plānojot ilgtermiņa projektus vai jaunas pārmaiņu iniciatīvas. Pārmaiņu projektos tā palīdz nebaidīties darbiniekam drošāk iziet no savas komforta zonas, paļauties uz kolēģiem un piedalīties tajās ar daudz lielāku pārliecību.


Ir svarīgi, lai organizācijas plānojot un vadot pārmaiņas pievērstu lielāku uzmanību un vadītu

pārmaiņas ne tikai organizācijas līmenī 87% un komandas 83%, bet arī indivīda līmenī. Pārmaiņu

indeksa respondenti pilnībā vai daļēji piekrīt, ka šādu praksi ir novērojuši 64% gadījumu.


Organizācijās tas ir ļoti resursu ietilpīgs process un joprojām trešdaļa no respondentu pārstāvētajām organizācijas to nespēj nodrošināt.


6. Novērtē un apbalvo par centību


Pārmaiņu projektu rezultāti un to ieguvumi organizācijās reizēm netiek novērtēti, jo ir bažas, ka

sākuma izvirzītie pārmaiņu mērķi ieviešanas gaitā ir mainījušies vai arī plānotais pārmaiņu ieguvums

nav tik saredzams vai jūtams. Reizēm veiksmīgie pārmaiņu projekti par kuriem organizācijas lepojas,

nav tie no kuriem organizācijas mācās, un tieši kļūdas vai neizdošanās ļauj organizācijai analizēt tās,

augt un kļūt stiprākai.


Tomēr neskatoties uz sasniegto rezultātu jebkurš pārmaiņu projekts ļauj organizācijai mācīties apgūt ko jaunu. Jo organizācijas kultūra ir atvērtāka un gatavāka pieņemt arī neveiksmes, jo lielāka

varbūtība, ka nākamajā reizē pārmaiņas būs veiksmīgākas un ieguvums no tām lielāks.

Ir būtiski novērtēt un arī nosvinēt katru pārmaiņu projektu, atzīmējot konkrēti tajā iesaistīto

darbinieku ieguldījumu un pūles šo pārmaiņu ieviešanā. Publiska pārmaiņu sasniegumu atzīšana un

novērtēšana ļauj darbiniekiem stiprināt pārliecību, ka viņi ir organizācijas pamats un organizācijas

projekti ir arī viņu projekti. Pārmaiņu gaitā sasniegtie rezultāti vai atskaites punkti un to novērtējums tikai pastiprina darbinieku iesaistes svarīgumu visā šajā procesā.


Organizācijās, kuras neņem vērā šo uzskatīto darbību kopuma svarīgumu kontekstā ar organizācijas

kultūras aspektiem savos pārmaiņu projektos, daudz biežāk nesasniedz sākumā izvirzītos pārmaiņu

mērķus vai arī to ieviešana paliek pusceļā un Pārmaiņu vadības Indekss to tikai apstiprina.

Plānojot un ieviešot pārmaiņas savās organizācijās ir svarīgi ņemt vērā savas organizācijas kultūru un

organizācijas vērtības, jo gan plānojot, gan vadot, gan ieviešot un beigās arī novērtējot pārmaiņu

ieguvumus šie aspekti var gan palīdzēt vai reizēm arī reizēm traucēt pārmaiņu veiksmīgā ieviešanā.

Lai katras nākamās pārmaiņas organizācijā noritētu arvien veiksmīgāk, ir jāapzinās un jāizvērtē savas

organizācijas kultūras aspekti pirms uzsākt tās.

Comments


bottom of page