top of page

Krīzes situāciju vadīšana

Līdzīgi kā vairumam cilvēku savas dzīves laikā nav izdevies izvairīties no dažādiem personīgiem satricinājumiem, tā arī organizācijas dažkārt sastopas ar sarežģījumiem, ko citādi kā par krīzēm nosaukt nevar. Krīzes situācija pati par sevi vēl nenozīmē, ka ar uzņēmumu vai iestādi kaut kas nav kārtībā. Pārvaldes kvalitāti raksturo ne tik daudz pats notikums, cik veids, kā tas tiek vadīts. Tāpēc labi pārvaldītas organizācijas savlaicīgi un mērķtiecīgi gatavojas krīzes situāciju pārvarēšanai.

chilli1.png

Krīze

 

Krīze ir tāds apstākļu kopums, kas apdraud cilvēka dzīvību, veselību un drošību, vai arī ievērojami kavē organizācijas darbību vai grauj tās reputāciju. Parasti tā notiek negaidīti, un tas ir notikums ar lielu ietekmi un paliekošām sekām.

 

Katra krīze ir unikāla, un tām var būt dažādi cēloņi. Piemēram:

  • Apdraudējums cilvēka dzīvībai veselībai vai drošībai;

  • Vides piesārņojums vai draudi dzīvnieku labklājībai;

  • Tehniska kļūme, tajā skaitā draudi IKT drošībai, kas nopietni kavē organizācijas darbu;

  • Organizācijas vadības vai tās darbinieku neētiska rīcība;

  • Sabiedrības vai tās daļas vēršanās pret organizāciju;

  • Kļūdaina vai pārprasta komunikācija ar sabiedrību;

  • Slikti finanšu rādītāji vai neskaidras attīstības perspektīvas;

  • Izmeklēšanas, apsūdzības un tiesvedības;

  • Nelabvēlīgas politiskās norises valstī, tās tuvumā vai galvenajos piegādes/noieta.

krīžu vadīšana.jpg

Krīžu vadīšana

Krīžu norisi un to vadīšanu var iedalīt trīs etapos – pirmskrīzes posms, pati krīze un pēckrīzes posms – kur katram ir savas īpatnības un uzdevumi.

risku vadīšana.jpg

Risku vadīšana

Vislabākā krīze ir tā, kuru ir izdevies paredzēt un novērts. To ir iespējams izdarīt identificējot, izvērtējot un mazinot riskus tavā organizācijā.

krīžu gatavība.jpg

Krīžu gatavība

Par to, kā labāk sagatavoties krīzes situāciju pārvarēšanai, kad nav izdevies no tām izvairīties.

operacionālā krīžu vadība.jpg

Operacionālā krīžu vadīšana

Par lēmumu pieņemšanu un to secību krīzes brīdī

krīzes komunikācija.jpg

Krīzes
komunikācija

Par to, kad un kas ir sakāms, runājot ar sabiedrību krīzes laikā.

krīzes izvērtēšana.jpg

Krīzes
izvērtēšana

Par to kā mācīties no krīzēm un veikt uzlabojumus organizācijas darbā

bottom of page